กลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับบริการนี้

  • เดินทางมาเทียวที่ประเทศจีน
  • เดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศจีน
  • เดินทางมาทำธุรกิจที่ประเทศจีน

วีซ่าท่องเทียว วีซ่านักธุรกิจ วีซ่าทำงาน
สิ่งที่จะต้องใช้ หนังสือเดินทาง (Passport)
รูปภ่าย 2 นิ้ว x2 ใบ
หนังสือเดินทาง (Passport)
รูปภ่าย 2 นิ้ว x2 ใบ
หนังสือเดินทาง (Passport)
รูปภ่าย 2 นิ้ว x2 ใบ
ใบรับรองแพทย์ (ภาษาจีน)
อายุวีซ่า
30 วัน 1 ปี 1 ปี
ระยะเวลาอยู่อาศัย 30 วัน 30 วัน 1 ปี
จำนวนครั้งเข้าออกประเทศ 1 ครั้ง ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน 10 วัน 30 วัน
ค่าบริการ 3,500 บาท 15,000 บาท 65,000 บาท

บริการที่คุณอาจสนใจ